Dyskusja nad wprowadzeniem w Polsce zachęt do wdrażania systemów zarządzania środowiskowego trwa bezskutecznie od kilku lat. Niestety, nic nie wskazuje na to, żeby udało się w przewidywalnej przyszłości wyjść z fazy dyskusji i przejść do fazy działań. W tej sytuacji warto poddać analizie koszty i korzyści związane z wdrożeniem i utrzymaniem SZŚ, niezależnie od ustawowo gwarantowanych przywilejów, takich jak obniżenie stawek opłat za korzystanie ze środowiska czy łatwiejsze uzyskanie pozwoleń. Brak ustawowych zachęt nie musi przecież oznaczać braku korzyści z utrzymywania SZŚ. Ponad 2500 organizacji w Polsce wdrożyło system oparty na normie ISO 14001. Oceniły zatem, że korzyści są wyższe niż koszty. Warto zastanowić się, jakie argumenty wzięły pod uwagę. Wielu zarządzających organizacjami reprezentuje pogląd, że ochrona środowiska i dbałość o podnoszenie rentowności przedsiębiorstwa to dwie przeciwstawne idee. Z tego względu, komunikując przyczyny decyzji o wdrożeniu SZŚ pracownikom, opinii publicznej i innym zainteresowanym stronom, wskazują przede wszystkim na szczególną dbałość o ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną itp. Jednak szczególnie w przypadku organizacji komercyjnych, z pewnością biorą pod uwagę także przesłanki oparte na kalkulacji kosztów i korzyści wynikających z ewentualnych dodatkowych zamówień, pozyskania nowych klientów, dostępu do środków publicznych itp. W artykule skoncentrowano się właśnie na kryteriach ekonomicznych. W praktyce okazuje się bowiem, że...