Jak wiadomo, od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Nie wszyscy jednak pamiętają, że podlega ono rozpoznaniu tylko wtedy, gdy uiszczony zostanie wpis. Wpis należy zapłacić najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, do którego trzeba dołączyć dowód uregulowania tej opłaty. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (DzU nr 87, poz. 603), w przypadku niedołączenia do odwołania dowodu uiszczenia wpisu prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) wzywa odwołującego się do jego przedłożenia w terminie trzech dni od dnia doręczenia wezwania. Za doręczone uważa się również zawiadomienie przesłane faksem na wskazany numer, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego potwierdzi fakt jego otrzymania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostanie przedstawiony dowód uiszczenia wpisu, prezes UZP zwraca odwołanie na adres w nim wskazany. O zwrocie odwołania prezes UZP rozstrzyga w drodze postanowienia. Natomiast w przypadku ustalenia, że uiszczono wpis, następuje zawiadomienie zamawiającego o wpłynięciu odwołania, wzywające go jednocześnie do niezwłocznego nadesłania kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publiczne. Wysokość wpisu W przypadku odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych do 24 maja 2006 r. ww. wpis wynosił 4744 zł. Natomiast w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po tej dacie i później wysokość wpisu od odwołania jest zróżnicowana i zależy od wartości...