Świadome działania służące ochronie środowiska zwiększają ilość odzyskiwanych odpadów. Z kolei celem każdego indywidualnego procesu recyklingu jest odzyskanie surowców nadających się do wtórnego wykorzystania, aby w ten sposób zminimalizować ogólną ilość powstających odpadów.

Na całym świecie podejmowane są próby odzyskiwania z odpadów możliwie jednorodnych frakcji. Takim procesem jest kruszenie i rozdrabnianie. Rozdrabnianie polega na zmianie materiału wyjściowego w materiał o drobniejszym uziarnieniu. Przy doborze właściwego urządzenia do rozdrabniania niezbędnych jest kilka informacji. Istotne są cechy fizyczne materiału, który ma być rozdrabniany, czyli jego wyjściowe uziarnienie, budowa, twardość, kruchość i podatność na rozpad. Ponadto ważne są cele, do których osiągnięcia mogą być przydatne, np. dalsze przetwarzanie lub reakcje chemiczne. Wymagane są też cechy produktu końcowego, takie jak udział poszczególnych frakcji uziarnienia, kształt ziarna, pożądana średnia wartość granulatu lub selektywnie rozdrobniony materiał końcowy.   Zakres działania Przetwarzanie surowców mineralnych wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych,·ale bez specjalistycznego sprzętu nie można marzyć o jakimkolwiek postępie. Doświadczenia oraz wiedza fachowa w konstruowaniu dużych kruszarek procentują przy tworzeniu maszyn i urządzeń do kruszenia oraz sortowania, przeznaczonych do obróbki surowców mineralnych, wapienników, węgla, żwiru, piasku oraz gruzu budowlanego. Znajdują one zastosowanie w hutach, cegielniach, cementowniach, kopalniach kruszywa, elektrowniach oraz w zakładach ceramicznych. Wymienione zakresy działania sprzętu specjalistycznego wymagają szerokiego asortymentu kruszarek: szczękowych, stożkowych,...