Wielokrotnie nowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach coraz częściej stają się przedmiotem wypowiedzi sądów administracyjnych, które oceniają zgodność z prawem uchwał podejmowanych przez rady gmin lub zgromadzenia związków międzygminnych. Dotyczy to m.in. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej: u.c.p.g.) stanowiła swoiste novum w polskim systemie prawa samorządowego. Organy gmin i wspomagający je pracownicy samorządowi zostali skonfrontowani z całkowicie nowymi przepisami, które nie miały swojego bezpośredniego odpowiednika w żadnej innej ustawie. Tworząc zręby gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, samorządowcy byli pionierami, którzy w obliczu nowego wyzwania i upływających terminów związanych z jego realizacją nie mogli liczyć na wsparcie w postaci ugruntowanych poglądów przedstawicieli doktryny czy utrwalonej linii orzecznictwa sądów administracyjnych. Niewystarczającym wsparciem okazały się także organy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, które także po raz pierwszy mając do czynienia z nowymi przepisami „ustawy śmieciowej”, w szeregu przypadków nie stanęły na wysokości zadania i nie eliminowały z systemu wadliwych uchwał organów stanowiących gmin, uznając, iż nie mają ku temu wystarczającego instrumentarium prawnego.

Rosnące znaczenie orzecznictwa

Sytuacja zmienia się jednak z każdym kolejnym miesiącem funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi....