W niniejszym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” publikujemy kolejne zapytania, kierowane do Forum Dyskusyjnego „Wodociągi Polskie”. Redakcja FDWP, po konsultacjach z Mirosławem Krzyszczakiem, udzieliła odpowiedzi na poniższe wątpliwości. (red.) Rada Gminy nie uchwaliła przedstawionego przez Spółkę „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” bez zgłaszania zastrzeżeń czy też uwag merytorycznych. Równocześnie z „Wieloletnimi planami rozwoju...” Spółka złożyła „Taryfę”. Rada Gminy nawet nie rozpatrywała jej na sesji, argumentując ten fakt brakiem uchwalonego planu, posiłkując się równocześnie zapisem art. 24 ust. 4, wg którego do wniosku o zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo winno dołączyć m.in. aktualny plan, o którym mowa w art. 21 ust. 1. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 4, taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Do wniosku o zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan, o którym mowa w art. 21 ust. 1. Art. 21. ust. 1. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w ich posiadaniu (DzU z 2001 r. nr 72, poz. 747 ze zm.). Załącznikiem do pierwszego wniosku o zatwierdzenie taryfy jest projekt planu, tj. opracowanie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Ustawodawca w cytowanym przepisie odsyła bowiem do treści art. 21 ust. 1 ustawy, podczas gdy o planie uchwalonym stanowi...