W poprzednim artykule scharakteryzowano siedlisko Natura 2000 o kodzie 6430 – „Ziołorośla górskie i nadrzeczne”. Bieżący materiał traktuje o siedlisku bardzo blisko związanym z poprzednim – o siedlisku o kodzie *91E0 „Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe”.   Związek pomiędzy nimi jest bardzo silny pod względem zarówno pochodzenia, charakterystycznych gatunków, jak i rozmieszczenia w przestrzeni. Można powiedzieć, że są one ze sobą nierozerwalnie połączone. Przechodząc do charakterystyki siedliska „Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe”, warto wskazać, co oznacza gwiazdka przed właściwym dla niego kodem. Otóż tak oznaczone grupy mają dla Unii Europejskiej status priorytetowych. Najczęściej są to siedliska, które występują wyłącznie w granicach kontynentu europejskiego lub mają tu optimum zasięgu i w związku z tym na Unii Europejskiej spoczywa odpowiedzialność związana z ich zachowaniem. Są to również siedliska szczególnie rzadkie i cenne dla zachowania różnorodności biologicznej na poziomie ekosystemów i gatunków. Należy z całą stanowczością stwierdzić, iż siedlisko Natura 2000 *91E0 zdecydowanie zasługuje na przyznaną mu gwiazdkę.   Tam, gdzie płynie woda Lasy łęgowe są to bardzo różnorodne zbiorowiska roślinności ekstrazonalnej, czyli takiej, która nie jest przypisana do jakiejś konkretnej strefy klimatycznej i roślinnej – nie jest to roślinność wyłącznie pontyjska, atlantycka czy borealna. Są one za to bardzo ściśle związane z dolinami cieków. I właśnie...