W drugiej połowie lipca br. sporego impetu nabrały prace legislacyjne dotyczące dwóch niezwykle ważnych aktów prawnych: ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.   Pierwszy z tych projektów dopiero 21 lipca br. trafił pod obrady Rady Ministrów i niebawem będzie rozpatrywany przez Sejm. Ma on zastąpić i scalić dwie dotychczasowe ustawy z 2001 r.: o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.   Kompleksowe podejście Drugi projekt stanowi natomiast bardzo obszerną nowelizację ustawy o odpadach oraz pięciu innych regulacji i w połowie lipca był rozpatrywany w pierwszym czytaniu przez sejmową Komisję Ochrony Środowiska, która powołała specjalną podkomisję do zajęcia się tą nowelizacją. Projekt ten stanowi najpoważniejszą i najbardziej kompleksową od 2005 r. nowelizację prawa odpadowego. Została z niej wykluczona jedynie problematyka gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie objętym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwestie te są bowiem obecnie przedmiotem konsultacji międzyresortowych i społecznych założeń nowej „ustawy śmieciowej”. Nowela ustawy o odpadach przynosi wiele rozwiązań, które już dawno były postulowane przez Polską Izbę Gospodarki Odpadami oraz inne organizacje branżowe. Dotyczy to m.in. wprowadzenia procedury umożliwiającej zamknięcie z...