W celu planowania rozwoju gospodarki odpadami, konstruowany jest logistycznie zorientowany model systemu, który może mieć ujęcie statyczne, uwzględniające opis sytemu wyłącznie dla określonego momentu czasowego, bądź też dynamiczne, które bierze pod uwagę przewidywane zmiany parametrów wejściowych (oraz wyjściowych) i stanu systemu w określonych przedziałach czasu. W niniejszym wydaniu „Recyklingu” omówione zostaną odpady, które – ze względu na swoją postać pierwotną – wymagają uformowania ładunkowego, w celu ich przemieszczenia. Logistyczna klasyfikacja odpadów i ich grup podobieństwa uwzględnia również technikę przemieszczania odpadów (system przesypowy lub system wymienny), przyjęte rozwiązania jedno- lub dwustopniowe oraz fakt, czy w trakcie procesu przemieszczania następuje zagęszczanie masy odpadów. Wymienione wyżej czynniki muszą być brane pod uwagę w ostatecznym doborze postaci transportowej odpadów, gdyż filozofia logistyczna zakłada osiąganie możliwie najniższych łącznych kosztów gromadzenia i przemieszczania odpadów. Klasyfikacja odpadów i ich grup podobieństwa logistycznego. Koszt gromadzenia odpadów uwzględnia zarówno tworzenie postaci w ramach...