Podczas posiedzenia w Inowrocławiu 19 września br. Zarząd ZMP negatywnie zaopiniował stanowisko w sprawie poselskiego (PiS) projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stanowczo negatywnie Zarząd Związku zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (stanowisko – http://www.miasta.pl/uploads/document/content_file/774/Stanowisko_do_Zwiazku_Miast_Polskich_ws_prawa_geologicznego.pdf).

Wydobycie kopalin kosztem samorządowych wspólnot

Projekt wprowadza bowiem nadrzędność decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia pod wydobycie węgla kamiennego lub brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej nad ustalonym na terenie miasta prawem miejscowym. Oznacza to, że decyzja o utworzeniu tego obszaru nie uwzględnia obowiązujących dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ani studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Na tego typu rozwiązanie nie chcą się zgodzić samorządowcy z miast, stanowczo przeciwko temu protestując. Regulacja sprowadza rolę gminy wyłącznie do wydawania opinii (w ciągu 14 dni!) o utworzeniu obszaru, która nie będzie mieć żadnej mocy sprawczej i ma dotyczyć tylko polityki przestrzennej gminy, co w praktyce wyklucza samorządy z uzgadniania koncesji na wydobycie węgla.

Jak podkreślał prezes...