Końcówka ubiegłego roku to czas intensywnych prac legislacyjnych nad zmianami przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). 5 listopada 2009 r. Sejm uchwalił tzw. małą nowelizację P.z.p., która weszła w życie 21 grudnia ub.r., z wyjątkiem przepisów dotyczących pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących od 7 grudnia 2009 r.

Wprowadzone nowelą zmiany mają istotne znaczenie dla wykonawców, a można je podzielić na dwie grupy: racjonalizujące dotychczasowe rozwiązania i poprawiające ich sytuację. Najważniejsze z pierwszej grupy są: zmiana przepisów dotyczących pytań wykonawców odnośnie SIWZ i zmiana kosztów skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W drugiej najistotniejsze zmiany dotyczą możliwości zarówno udzielenia przez zamawiającego zaliczki, jak i polegania na wiedzy, doświadczeniu itp. innych podmiotów, niezależnie od łączących go z nimi stosunków prawnych.   Ułatwienia dla zamawiających Jedna z istotniejszych zmian wprowadzonych nowelą dotyczy terminu na składanie pytań do SIWZ. Dotychczasowe regulacje pozwalały na kierowanie przez wykonawcę wniosku z pytaniami odnośnie SIWZ nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert. Prowadziło to niejednokrotnie do sytuacji, w której zamawiający, chcąc dotrzymać obowiązku odpowiedzi na pytania, zmuszony był wielokrotnie przedłużać termin składania ofert. Nowe przepisy zobowiązują zamawiającego do odpowiedzi wyłącznie na te pytania wykonawców, które wpłynęły nie później niż do końca dnia, kiedy upływa...