Przeznaczenie przez władze regionu ponad pół miliarda zł ze środków dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na stworzenie systemu zwrotnych instrumentów wsparcia wielkopolskiej przedsiębiorczości zaowocowało wymiernymi efektami.
Jednym z nich jest zaangażowanie w realizację Inicjatywy szerokiego grona instytucji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, pełniących funkcję pośredników finansowych, których zadaniem jest bezpośrednia dystrybucja wsparcia do przedsiębiorców. Sieć placówek uruchomionych przez

pośredników oraz zasięg ich działania pozwala na zapewnienie rzeczywistej dostępności produktów finansowych oferowanych w ramach JEREMIE w całym regionie, co było jednym z podstawowych założeń tworzonego systemu. Realizację tego założenia ukazuje rysunek prezentujący geograficzny rozkład wsparcia przekazanego przedsiębiorcom, z którego wynika, że z oferowanych produktów finansowych korzystają firmy ulokowane na terenie
całego woj. wielkopolskiego. Przy tym naturalnym zjawiskiem jest dostrzegalne zagęszczenie wspartych przedsiębiorców, występujące wokół większych miast, albowiem właśnie tam rejestruje się najwięcej biznesów. Niemniej jednak bardzo pozytywnym elementem jest również to, że z finansowania korzystają także przedsiębiorcy z terenów oddalonych od dużych miast, często wiejskich, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami i trudnościami (w tym m.in. z dostępem do kapitału).