Transgraniczne przemieszczanie odpadów - zwłaszcza tych kwalifikowanych jako odpady niebezpieczne – celem ich zagospodarowania w rodzimych instalacjach od lat rodzi szereg mniej lub bardziej uzasadnionych obaw i wątpliwości. Notabene ich skalę niedawno pokazały nagłośnione w mediach protesty towarzyszące próbie sprowadzenia do Polski ponad 70 ton odpadów niebezpiecznych z Salwadoru.

W kontekście tych wydarzeń, a także wobec wzrastającego – m.in. w związku z rozbudową systemu krajowych instalacji i powstającymi „wolnymi” mocami przerobowymi tychże – zainteresowania polskich przedsiębiorców odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów zagranicznej proweniencji, refleksji wymaga odpowiedź na pytanie o to, na jakich zasadach odbywa się transgraniczne (tj. przekraczające granice państwa) przemieszczanie odpadów oraz na ile regulacje prawne w tym zakresie gwarantują bezpieczny obrót odpadami na rynku międzynarodowym.

Regulacje prawne

Na użytek niniejszego opracowania przyjąć można, że międzynarodowy obrót odpadami polega na przywozie odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przewozie odpadów pochodzących z zagranicy przez terytorium RP oraz wywozie odpadów za granicę z terytorium RP. Co ważne, ramy prawne obowiązujące w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów wyznacza szereg aktów prawnych różnej rangi, co oznacza, że nie ma obecnie jednego aktu prawnego obejmującego w sposób całościowy przedmiotową materię. Międzynarodowy obrót odpadami regulowany jest na następujących szczeblach prawnych: międzynarodowym, unijnym i krajowym. Innymi słowy, planując przedsięwzięcie...