Jakość powietrza jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na otaczające nas środowisko. Powietrze atmosferyczne, poza zanieczyszczeniami pochodzenia przemysłowego, zawiera także zanieczyszczenia mikrobiologiczne występujące w postaci bioaerozoli. Tworzone są one przez niewielkie kropelki cieczy lub drobinki materii stałej, zawierające bakterie, wirusy i grzyby, oraz samodzielnie unoszące się w powietrzu mikroorganizmy, pyłki roślinne itp.

Zanieczyszczeniom mikrobiologicznym powietrza poświęca się coraz więcej uwagi. Wynika to przede wszystkim z negatywnego wpływu drobnoustrojów na stan zdrowia ludzi, zwierząt czy roślin, korozji i rozkładu materiałów budowlanych bądź skażenia produktów przeznaczonych do konsumpcji. Należy przy tym podkreślić, iż rozprzestrzenianie się tych zanieczyszczeń najszybciej następuje drogą powietrzną. Szczególnymi obiektami wpływającymi na jakość mikrobiologiczną powietrza są oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych oraz kompostownie czy fermy hodowlane. Na wszystkich etapach Składowiska, nawet te dobrze zabezpieczone, mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie publiczne, ponieważ są źródłem różnorodnych (fizycznych i chemicznych) zanieczyszczeń powietrza. Powstają one podczas funkcjonowania tego obiektu. Dodatkowo, w związku z obecnością na nim różnorodnego sprzętu technicznego i samochodów dowożących odpady, powstają tu także zanieczyszczenia motoryzacyjne (CO, CO2, NO, węglowodory, metale ciężkie). Z kolei obecność odorów na terenie składowiska wiąże się z zachodzącymi w jego obrębie procesami gnilnymi i powstawaniem biogazu. Trudność z ich likwidacją polega na zbyt dużej powierzchni ich emisji. W powietrzu...