Bank Gospodarstwa Krajowego – Bank państwowy. W inicjatywie JEREMIE pełni funkcję Menadżera Funduszy Powierniczych zarządzając środkami na zwrotne wsparcie MŚP powierzonymi przez Instytucje Zarządzające w ramach sześciu Regionalnych Programów Operacyjnych.

Beneficjent – przedsiębiorca z sektora MŚP, który uzyskał wsparcie zwrotne w postaci pożyczki, kredytu bądź poręczenia, w ramach inicjatywy JEREMIE w wyniku zawarcia umowy z pośrednikami finansowymi.

Biznes Plan – dokument przygotowany w

formie planu operacyjnego, sporządzony przez pośrednika finansowego, dotyczący każdego instrumentu inżynierii finansowej.

Fundusz Powierniczy JEREMIE – fundusz na którym gromadzone są środki przeznaczone na działania w ramach inicjatywy JEREMIE, przekazane do pośredników finansowych, a następnie do sektora MŚP.

Inicjatywa JEREMIE – ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprieses – mechanizm, którego celem jest pomoc firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ze względu na brak historii kredytowej czy niewystarczającą liczbę zabezpieczeń mają utrudniony dostęp do zewnętrznego wsparcia finansowego.

Instytucja Zarządzająca WRPO – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który odpowiada za przygotowanie i realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym za ocenę i wybór projektów, które uzyskają wsparcie z programu, za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów i monitorowanie realizacji projektów.

Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – podmiot zarządzający Funduszem Powierniczym JEREMIE. Do zadań Menadżera należy m.in. ogłaszanie konkursów i wybór pośredników finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE. Menadżerem Funduszu Powierniczych w sześciu województwach (dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

MŚP – mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia poniżej 10 pracowników, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. W małych przedsiębiorstwach pracuje mniej niż 50 osób, natomiast roczny obrót lub roczna suma bilansowa
wynosi maksymalnie 10 mln euro. W średnich przedsiębiorstwach zatrudnionych jest mniej niż 250 pracowników, roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, a obrót roczny wynosi najwyżej 50 mln euro.

Operacja I stopnia – udzielenie pośrednikowi finansowemu przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE na mocy Umowy Operacyjnej I Stopnia Pożyczki Globalnej, Reporęczenia lub Poręczenia Portfelowego – z przeznaczeniem na udzielenie przez pośrednika finansowego – pożyczek, kredytów lub poręczeń na rzecz Ostatecznych Beneficjentów w ramach Operacji II Stopnia.

Operacja II stopnia – wsparcie Ostatecznych Beneficjentów przez pośrednika finansowego poprzez dokonanie wyboru Ostatecznych Beneficjentów, udzielenie im pożyczek, kredytów lub poręczeń.

Pomoc de minimis – stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swoją małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym.

Poręczenie portfelowe – poręczenie udzielane ze środków Funduszu Powierniczego JERMIE na rzecz banków i innych instytucji finansowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pośrednicy finansowi – instytucje finansowe, w tym fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki, wybrane przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE w drodze konkursów, którym udostępniono środki z Funduszu Powierniczego JEREMIE w celu udzielenia wsparcia MŚP w formie zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek, kredytów, poręczeń). Pośrednikami finansowymi w ramach inicjatywy JEREMIE w  Wielkopolsce są Agencja Rozwoju Regionalnegow Koninie, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczościw Kaliszu, Polska Fundacja Przedsiębiorczości z oddziałami m.in. w Lesznie, Pile i Poznaniu, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
z oddziałami w Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu i Sieradzu, Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości w Ostrzeszowie, Towarzystwo Inwestycyji Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Poznaniu, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie, Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego z oddziałami. 

Pożyczka globalna – pożyczka udzielana ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych, w celu udzielenia przez te podmioty pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Reporęczenie – poręczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz pośrednika finansowego, mające na celu zabezpieczenie spłaty zobowiązań pośrednika z tytułu udzielonych poręczeń wobec banku, który udzielił MŚP kredytu lub pożyczki. Jest instrumentem finansowym istotnie
zmniejszającym ryzyko pośrednika finansowego ponoszone w wyniku poręczenia kredytu lub pożyczki.

Startup – firma, która dopiero zaczyna swoją działalność na rynku.

Strategia inwestycyjna – dokument określający ogólne zasady, mechanizmy i kierunki alokowania środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na zwrotne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w Wielkopolsce. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – program, którego celem głównym jest wzmocnienie potencjału rozwoju Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Program obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Jest instrumentem obejmującym
działania prowadzące do zmniejszania dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Działania realizowane w ramach Programu finansowane są przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe, zarówno publiczne jak i prywatne.