Włączenie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji o wyglądzie przestrzeni publicznych jest jednym z istotnych aspektów działań rewitalizacyjnych. Głównymi celami partycypacji społecznej jest wyrównanie szans w reprezentowaniu różnorodnych interesów i potrzeb w procesie planowania, także przestrzennego, a także wzmocnienie odpowiedzialności społecznej za kształt wypracowanych wspólnie rozwiązań.

Przy standardowych i powszechnie stosowanych procedurach na etapie przygotowania projektów technicznych inwestycji zbyt rzadko stosuje się przemyślane mechanizmy partycypacyjne, umożliwiające dialog z mieszkańcami i innymi interesariuszami.

Zmieniamy ulice

Miasto Łódź przebudowało w ostatnich latach wiele ulic, tworząc cieszące się aprobatą mieszkańców woonerfy, m.in. na ul. 6. Sierpnia, Piramowicza, Pogonowskiego, Zacisze czy Traugutta. Urzędnicy odpowiedzialni za realizację tych projektów wypracowali własne metody kontaktu i prowadzenia uzgodnień z mieszkańcami czy lokalnymi przedsiębiorcami. Bazując na tych doświadczeniach oraz widząc potrzebę uporządkowania procesu konsultowania zmian w przestrzeni publicznej, Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi zdecydowało się przygotować, z zewnętrznym wsparciem eksperckim, model projektowania partycypacyjnego, który stał się rekomendowaną instrukcją do wykorzystania w kolejnych inwestycjach miejskich.

W 2017 r. w Łodzi na osiedlu Stare Polesie w ramach projektu „Zmieniamy ulice” został przeprowadzony proces partycypacyjny w celu ustalenia, wspólnie z mieszkańcami i innymi użytkownikami przestrzeni publicznych, założeń dla przekształcenia wybranych odcinków ulic.

Po zakończeniu prac wykonano ewaluację całego procesu. Oceniono, które elementy partycypacji sprawdziły się...