Wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych boryka się dziś z problemem zbyt wysokich strat wody na sieci wodociągowej. Jednym ze sposobów skutecznego ich ograniczania jest stały monitoring sieci wodociągowej oraz krytyczna analiza otrzymywanych wyników pomiarów.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne (BPK) powstało w 1992 r. i jest odpowiedzialne m.in. za zarządzanie siecią wodociągową oraz kanalizacyjną. W ubiegłym roku eksploatowało ono 498 km sieci wodociągowej oraz 735 km sieci kanalizacyjnej (w tym sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej). BPK w realizowanym przez siebie programie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom” postawiło sobie za cel m.in. uzyskanie wskaźnika strat wody do końca 2010 r. na poziomie 18%. Zredukowanie strat do zakładanego w projekcie poziomu było jednym z czynników warunkujących zatwierdzenie jego wykonalności oraz wpływało na bilans ekonomiczny, gdyż Przedsiębiorstwo nie posiada własnych ujęć wody, a całość wody wprowadzanej do sieci jest kupowana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. Minimalizacja strat wody powinna zatem przynieść wymierne korzyści – obok środowiskowych, także ekonomiczne. Aby osiągnąć założony cel, zrealizowano szereg zadań, m.in. podzielono sieć wodociągową na mniejsze obszary, zasilane z jednego punktu, z zachowaniem możliwości dostarczenia wody z innego obszaru. Dodatkowo w kilkunastu studniach zasilających zamontowano reduktory ciśnienia, zastępując nimi zdalnie sterowane przepustnice, dzięki czemu ustabilizowano ciśnienie oraz uzyskano mniejszy poziom awaryjności sieci, co przełożyło...