Efektywność podmiotów gospodarczych sektora publicznego Cz. III W drugiej części cyklu przedstawiony został pogląd, iż najbardziej "prymitywną", ale też najskuteczniejszą metodą motywowania pracowników jest wynagradzanie w systemie premiowym. Jednak współcześnie coraz częściej stosuje się innowacyjne, elastyczne formy wynagradzania. Modele te (rys. 1) sprzyjają coraz lepiej wykształconej kadrze, preferującej odmienny system wartości, odnoszący się zarówno do uczestnictwa w procesie pracy, jak i do spędzania wolnego czasu. Stale poszerzająca się oferta świadczeń pozapłacowych skuteczniej zaspokaja oczekiwania pracownicze, kreuje nowe potrzeby, a także pozytywnie wpływa na stopień integracji pracownika z firmą. Mogą one mieć charakter powszechny, grupowy lub indywidualny i najczęściej dotyczą sfery socjalnej i ochrony zdrowia (np. samochód służbowy czy ubezpieczenie zdrowotne). Dodatkowe bodźce motywacyjne winny zawsze pozostawać w zgodzie z planowanym wizerunkiem przedsiębiorstwa zarówno wobec otoczenia, jak i wobec własnych pracowników. Do najistotniejszych, aktualnych trendów w sposobie wynagradzania zaliczyć można ograniczenia wysokości wynagrodzeń całkowitych, zmiany w strukturze wynagrodzeń odroczonych oraz wzmocnienie związku pomiędzy wynagrodzeniem a wynikami osiąganymi przez firmy2. Wskazane trendy są o tyle istotne, iż stanowią następstwo zmian i procesów ewolucji organizacji. Nie są to sztucznie opracowane rozwiązania, lecz modele wypracowane na bazie wieloletnich doświadczeń różnorodnych branż i gałęzi gospodarki. Ich adaptację należy traktować jako naturalne przejście na wyższy poziom rozwoju organizacyjnego, a gotowość menedżerów...