Zwiększenie atrakcyjności metod adsorpcyjnych do wychwytywania CO2 ze spalin (w stosunku do preferowanych obecnie metod absorpcyjnych) wiąże się bezpośrednio z pojawianiem się i rozwojem nowych efektywnych fizyko-chemicznych adsorbentów CO2.

Obecnie badane są systemy wykorzystujące sorbenty fizykochemiczne, których przykładem są mezoporowate materiały modyfikowane aminowymi polimerami1, 2.Atrakcyjność tych sorbentów CO2 może wzrosnąć dodatkowo z tego powodu, iż istnieje możliwość ich syntezowania z wykorzystaniem popiołów lotnych jako źródła Si. Badania otrzymywania, będących podstawą tych sorbentów, materiałów porowatych, takich jak zeolity i materiały mezoporowate z popiołu lotnego oraz ich modyfikacje, pod kątem zwiększenia pojemności sorpcyjnej względem CO2 prowadzone są obecnie przez autorów niniejszej pracy w ramach projektu SORBENT, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach projektu prowadzone są prace zmierzające do opracowania metody oczyszczania spalin kotłowych z CO2 i rtęci w oparciu o otrzymany na bazie popiołu lotnego materiał –sorbent. Badania w tym zakresie obejmują prace nad membranami zeolitowymi CO2/N2 do selektywnego usuwania CO2 ze spalin oraz badania adsorpcyjnych metod usuwania CO2 i adsorpcyjnych metod usuwania rtęci (Hg) na otrzymywanych z popiołu zeolitach i mezoporowatych sitach molekularnych. W artykule skupiono się głównie na pracach prowadzonych w celu otrzymania efektywnego fizykochemicznego sorbentu CO2 z ubocznych produktów spalania. Poza tym przedstawiono zarys wykonanych badań.   Stałe sorbenty CO2 Stałe sorbenty do separacji...