Hasło przewodnie tegorocznej edycji konferencji to „Przełomy i koleiny cyfrowego państwa. Innowacja – Inteligencja – Interakcja”. – Każdy polski obywatel oraz przedsiębiorca powinni mieć możliwość załatwienia drogą elektroniczną każdej sprawy z organami administracji publicznej dowolnego szczebla – uważa Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Integracja systemów

Aby zrealizować ten cel, musimy projektować i przebudować oraz wdrażać użyteczne, przyjazne i odpowiadające potrzebom obywateli publiczne usługi cyfrowe. Plan zintegrowanych działań ministra cyfryzacji przedstawiony został „Strategii Informatyzacji Państwa – Planie Działania Ministra Cyfryzacji”. Zgodnie z założeniami tego dokumentu, to obywatel jest głównym beneficjentem działań administracji, która pełni wobec niego funkcję służebną. W Strategii przedstawiono zestaw planowanych działań w kluczowych obszarach funkcjonowania administracji publicznej. Mają się one przyczynić do usprawnienia funkcjonowania państwa i znaczącego obniżenia kosztów wdrażania i utrzymywania rozwiązań IT. Projekty Ministerstwa Cyfryzacji jest mają usprawnić cyfrowo działanie administracji publicznej. Znaczna część pieniędzy na ich realizację pochodzi z budżetu  Unii Europejskiej.

Według ministerstwa szczególnie istotne w budowie sprawnej administracji są synergia działań na poziomie centralnym i regionalnym, ustanowienie wspólnych i jednolitych dla administracji standardów, interfejsów komunikacyjnych, mechanizmów zachęcających do współdzielenia infrastruktury i innych zasobów wytwarzanych przez administrację, a także podnoszenie kompetencji urzędników. Plan działań ministra cyfryzacji obejmuje m.in. stworzenie architektury informacyjnej państwa, wdrożenie e-dokumentów, budowę...