Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich w Ciechocinku, które odbyło się 18 stycznia br., postanowiono, że debatę merytoryczną najbliższego Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Jeleniej Górze należy poświęcić sprawom ustrojowym. Po raz pierwszy od wielu lat istnieje bowiem szansa na realizację wielu samorządowych postulatów dotyczących ustroju i na dokończenie reformy administracji publicznej. Świadczą o tym zarówno atmosfera czy deklaracje nowego rządu, jak i już poczynione kroki, np. w kierunku zmiany ustawy o pracownikach samorządowych, o co od dawna bezskutecznie zabiegały środowiska samorządowe. Nowe propozycje zmian to powoływanie sekretarza miasta przez burmistrza, nowa tabela wynagrodzeń (tylko dolne granice), wycofanie się z wymogu dwuletniego doświadczenia w pracy w administracji publicznej dla nowo zatrudnianych kierowników w urzędzie gminy, publikowanie jedynie listy wyników naboru na nowe stanowiska (a nie zgłoszonych kandydatów), uelastycznienie naboru (awans zawodowy bez konieczności ogłaszania naboru) czy usunięcie zapisów dających przewodniczącemu rady możliwość wykonywania prawa pracy w stosunku do organu wykonawczego, czyli burmistrza czy prezydenta. Członkowie Zarządu ZMP negatywnie zaopiniowali projekty ustaw o świadczeniach rodzinnych, swobodzie działalności gospodarczej oraz ochronie zabytków i opiece nad nimi. Niewłaściwe rozwiązania Zwracano uwagę, że projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych nie był opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i nie posiada analizy skutków finansowych, a specjalne...