W nowelizacji ustawy o odpadach pojawił się nowy zapis, regulujący nadzwyczajny tryb usuwania odpadów. Dotyczy on także miejsc, w których zostały one zgromadzone legalnie.

Zmiany w przepisach Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 701, ze zm., dalej jako u.o.), wprowadzone Ustawą z 19 lipca 2019 r. nowelizującą ustawę o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 1579, ze zm.), dotyczą m.in. tzw. usuwania odpadów (rozdział 8 w dziale II u.o.). Zmiany te poddane zostały analizie w poprzednich numerach PK, poniżej analiza ta jest kontynuowana.

Jak wskazano wcześniej (zob. „Przegląd Komunalny” 9/2019), zmiany dokonane w treści rozdziału 8, dotychczas obejmującego tylko art. 26, polegają z jednej strony na modyfikacjach odnoszących się do części przepisów zawartych w tym artykule (już omówionych), a z drugiej na dodaniu nowego art. 26a. Jest on mocno rozbudowany (składa się z dwunastu jednostek). Ten nowy artykuł wprowadza również nową konstrukcję prawną o charakterze nadzwyczajnego trybu usuwania odpadów – już nie tylko z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, ale praktycznie z jakiegokolwiek miejsca. Dotyczy zatem również takiego, w którym odpady zostały zgromadzone legalnie (miejsce magazynowania odpadów, legalne składowisko odpadów jednak już nie, bo wyłącza to przepis art. 26a ust. 11 lit. a)....