Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia to jedna z najważniejszych czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury przetargowej. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia niejednokrotnie może prowadzić do unieważnienia postępowania (art. 93 ust. 1 pkt 7). Potwierdzeniem tego stanowiska jest wyrok zespołu arbitrów z 24 lutego 2005 r. (sygn. UZP/ZO/0-300/05). Opis przedmiotu zamówienia nie może naruszać zasady uczciwej konkurencji. Według arbitrów zamawiający nie może określić parametrów kupowanego sprzętu w taki sposób, że spełnia je tylko jeden producent. Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), postępowanie musi być przygotowane i przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Dodatkowo art. 29 ust. 2 ustawy zakazuje opisywać przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Naruszenie tych zasad będzie skutkować unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ modyfikacja zakwestionowanych parametrów na niewiele już się zda. Wykonawcy, którzy zapoznali się ze specyfikacją w pierwotnym brzmieniu, zrezygnowali bowiem już z udziału w tym postępowaniu (sygn. akt UZP/ZO/0-2303/06). Zamawiający nie powinien używać nieprecyzyjnego języka i wieloznacznych zwrotów. Rozwiązania równoważne i znaki towarowe Zamawiający powinni pamiętać, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez...