W zakładach zajmujących się przetwórstwem metali powstają m.in. roztwory potrawienne, zawierające kwas siarkowy. Jedną z metod wykorzystywanych do ich zagospodarowania może być nanofiltracja.

W procesach przetwórstwa metali stosowane są różnego rodzaje kąpiele służące do trawienia powierzchni metali. Są nimi głównie roztwory kwasu siarkowego. W trakcie pracy do roztworów przechodzą metale, takie jak np. miedź, cynk i żelazo. Po wyczerpaniu się własności trawiących, roztwory te są neutralizowane, zwykle mlekiem wapiennym, w wyniku czego powstają, zawierające metale ciężkie, osady poneutralizacyjne, wymagające izolacji na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Doniesienia literaturowe sugerują możliwości ograniczenia ilości roztworów potrawiennych wymagających neutralizacji poprzez odzysk kwasu siarkowego przy zastosowaniu procesu nanofiltracji. W procesie tym jony siarczanowe i wodorowe mogą przenikać przez membranę nanofiltracyjną dość swobodnie, natomiast jony metali dwu- i więcej wartościowych są zatrzymywane przez ładunek elektryczny na jej powierzchni. Stwarza to możliwości odkwaszania roztworów zawierających metale dwuwartościowe, co może stanowić punkt wyjścia do zawrotu oczyszczonego kwasu do procesu. Ponadto, różnymi metodami – krystalizacji, elektrolizy, strącania, cementacji itp. – mogą zostać odzyskane wartościowe metale zawarte w roztworach potrawiennych.   Zakres badań Przeprowadzone badania obejmowały określenie wpływu rodzaju kationów: miedzi i cynku na selektywność procesu oraz wpływu stężenia kwasu siarkowego (230-60 g/dm3) i stężenia jonów metali (Cu 22-55 g/dm3, Zn 10-50 g/dm3) na selektywność i wydajność...