Konsekwencją wzrostu gospodarczego są inwestycje. Ich sprawność i efektywność zależy od skali pomysłu i jego rozmachu, ale przede wszystkim od mądrych i rozważnych decyzji, pozwalających osiągnąć cel przy zachowaniu dobrego stanu środowiska oraz wartości przyrodniczych. Doświadczenia pokazują, że istnienie obszaru należącego do sieci Natura 2000 może być szansą i wsparciem zarówno rozwoju lokalnego, jak i regionalnego. Kluczem do sukcesu jest właściwe wdrażanie i zarządzanie tymi terenami, świadomość społeczna w zakresie istniejących możliwości oraz odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie projektu inwestycyjnego.   Rozbudowa „ósemki” Przykładem sprawnie przeprowadzonej procedury inwestycyjnej jest rozbudowa drogi krajowej nr 8 (granica państwa – Wrocław – Warszawa – Białystok – Augustów – Budzisko – granica państwa) na odcinku Katrynka-Przewalanka. Inwestycja została zlokalizowana w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Knyszyńska, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatów przyrody „Krzemianka” i „Karczmisko” (rys.). Puszcza Knyszyńska to duży kompleks leśny, którego wiele fragmentów zachowało jeszcze naturalny charakter. Walorem są liczne źródliska, czyste strumienie i rzeki oraz ok. 450 źródeł, młak i wysięków. Istotną wartością są także torfowiska. Obszar obejmuje dwie ostoje ptasie o randze europejskiej, gdzie występuje kilkadziesiąt gatunków chronionych, a m.in. błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, orlik krzykliwy, gadożer, cietrzew oraz dzięcioł trójpalczasty. O...