Właściwe odżywienie roślin zapewnia im prawidłową kondycję, kwitnienie i odporność na stres. Wpływ na to wywiera odpowiednia zasobność gleby w składniki pokarmowe. Na terenach zieleni można ją zagwarantować przez kontrolowane nawożenie. Rośliny, aby umożliwić sobie wzrost i rozwój, pobierają z gleby składniki pokarmowe, m.in. azot, fosfor, potas, wapń, magnez czy siarkę, co jednocześnie przyczynia się do ubożenia tych gleby. Zjawisko to nie występuje w warunkach naturalnych, gdzie następuje zwrot pobranych składników m.in. wraz z opadającymi liśćmi, kwiatami i owocami. Natomiast na terenach zieleni ze względów estetycznych opadające części roślin są najczęściej usuwane. Z czasem więc, przy braku odpowiedniego nawożenia, może dojść do sytuacji skrajnego niedoboru, objawiającego się często szpeceniem liści lub nawet zamieraniem całych roślin. Dla określenia potrzeb ich nawożenia stwierdzenie samych niedoborów jest niewystarczające. Na ich wygląd, a także ogólną kondycję wpływa m.in. zawartość składników w glebie czy podłożu, a także dostępność wody i warunki atmosferyczne. Bardzo często zastosowanie nawożenia na podstawie oceny wyglądu roślin nie tylko nie poprawia stanu ich odżywienia roślin, a wręcz przeciwnie – może go pogarszać. Zdarza się, że obserwowane na roślinach objawy niedoborów pewnych składników wynikają z nadmiaru innych (antagonizm jonowy). Przykładowo brak magnezu może wynikać rzeczywiście z jego niedoboru w glebie, ale również może być...