Blisko czteroletni okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej wykazał, że bez podjęcia zdecydowanych zmian prawnych i organizacyjnych w gospodarce odpadami nie będziemy w stanie wypełnić w stosownym czasie niektórych zobowiązań. Z pewnością nie będzie to możliwe bez postulowanego przez środowiska samorządowe i branżowe wzmocnienia roli gminy w systemie gospodarki odpadami. „Nadmierna liberalizacja rynku usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, polegająca na bezpośredniej współpracy pomiędzy wytwórcą odpadów a podmiotem odbierającym, nie sprzyja kluczowym inwestycjom służącym rozwiązywaniu takich problemów jak organizacja selektywnego zbierania czy budowa zakładów do termicznego przekształcania odpadów komunalnych” – to jeden z wielu wniosków płynących z analizy przygotowanej w Ministerstwie Środowiska w styczniu br. informacji pt. „Stopień realizacji zobowiązań przyjętych przez Polskę przy podpisywaniu Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej”. Materiał trafił do sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zawarte w nim dane nie napawają optymizmem… Większe zaangażowanie gmin Mimo iż Polska wdrożyła do krajowego porządku prawnego postanowienia wszystkich dyrektyw z dziedziny gospodarki odpadami, ich praktyczna realizacja pozostawia wiele do życzenia. Bardzo niepokojąca jest sytuacja w zakresie składowania odpadów, zwłaszcza komunalnych. Nie dość, że nadal funkcjonują obiekty, które nie spełniają nawet formalnych wymagań, aby mogły być uznane za składowiska odpadów, to z danych za 2006 r. wynika...