Podstawą planowania i projektowania infrastruktury transportowej są badania i pomiary ruchu. Prowadzone są one przede wszystkim na drogach krajowych i wojewódzkich. Ogromnym problemem jest brak pomiarów ruchu na sieci dróg powiatowych i gminnych.

Co pięć lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza na swojej sieci Generalne Pomiary Ruchu (GPR). Ostatnie GPR odbyły się w 2015 r., następne zaplanowano na rok 2020. Niezależnie od tego w wielu punktach na sieci dróg krajowych prowadzone są automatyczne ciągłe pomiary ruchu. Podobne pomiary ruchu przeprowadzane są na sieci dróg wojewódzkich. Takich badań i pomiarów brakuje jednak na drogach powiatowych i gminnych. Niestety, jednostki samorządowe tych szczebli nie mają świadomości potrzeby organizowania systematycznego monitoringu ruchu na swojej sieci komunikacyjnej.

Jak przemieszczają się mieszkańcy?

Najważniejsze w ocenie zjawisk komunikacyjnych są Kompleksowe Badania Ruchu (KBR), przeprowadzane w typowym dniu roboczym na obszarze miast, gmin, powiatów i województw. Celem KBR jest uzyskanie statystycznie wiarygodnego, modelowego obrazu ruchu na układzie transportowym. Obraz ten, w korelacji z zagospodarowaniem przestrzennym obszaru badań, służy do opracowania modeli prognostycznych ruchu. Modele opracowane na podstawie KBR stanowią punkt wyjścia do efektywnego zarządzania systemem transportowym i optymalnego wymiarowania sieci, umożliwiając prowadzenie skutecznej polityki transportowej. Zarządzanie rozwojem transportu, w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom mieszkańców, które zmieniają się w...