Z Markiem Sobieckim, dyrektorem Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, rozmawia Magdalena Dutka Jak Pan ocenia działanie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w 2002 r. w świetle sprawozdania za ten czas, jak i kształtującego się rynku zagospodarowania odpadów? Działanie ustawy w świetle sprawozdań za 2002 r. wygląda generalnie pozytywnie. Nałożone przepisami prawnymi limity odzysku i recyklingu zostały dla większości produktów osiągnięte, a w niektórych przypadkach nawet znacznie przekroczone. Szczególnie ważne jest to przy opakowaniach, gdzie dyrektywa unijna nakłada na kraje członkowskie obowiązki właśnie w formie określonych limitów odzysku i recyklingu. Obraz wynikający z danych statystycznych był potwierdzeniem dającego się zaobserwować wzrostu zainteresowania selektywną zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, a także olejów odpadowych czy opon samochodowych. Na składowiska odpadów trafiło mniej odpadów opakowaniowych. Nastąpił też zdecydowany wzrost uruchamianych nowych instalacji do recyklingu odpadów. ...