W związku z wejściem Polski do strefy Schengen wybuchła dyskusja dotycząca nielegalnego przywozu odpadów do naszego kraju z innych państw UE. W poprzednim wydaniu tematowi temu poświęciliśmy „Punkt widzenia”. Teraz prezentujemy materiał opracowany w Departamencie Kontroli Rynku GIOŚ. Zasady i procedury międzynarodowego przemieszczania odpadów (m.p.o.) określają wprost przepisy wynikające z prawa unijnego, tj. Rozporządzenie Nr 1013/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. W polskim prawie kwestie te reguluje Ustawa z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (DzU nr 124, poz. 859). W ustawie tej wskazano m.in. organy krajowe wydające decyzje w sprawie m.p.o., sposób i zakres wydawanych decyzji oraz przepisy i sankcje karne dotyczące nielegalnego przemieszczania odpadów. Generalną zasadą wynikającą z ww. przepisów jest wprowadzenie dla firm wysyłających odpady obowiązku zgłoszenia tego zamiaru właściwym organom poszczególnych państw jeszcze przed przystąpieniem do przesyłania odpadów, tak by organy te uzyskały pełną informację o rodzaju odpadów, celu przemieszczania oraz planowanych operacjach ich unieszkodliwiania lub odzysku. Przedsiębiorstwa te muszą następnie uzyskać zezwolenie na ich przywóz od właściwych organów w kraju, z którego odpady są wysyłane, i państwa do którego one trafiają (w celu zagospodarowania), a także od organów państw tranzytowych. W Polsce organem właściwym do wydawania zezwoleń...