Czy miejski zakład oczyszczania (MZO) ma prawo pozyskiwać kserokopię dowodu tożsamości osoby, z którą podpisuje umowę na odbiór nieczystości? Nie, gdyż dla podpisania umowy na odbiór nieczystości nie jest konieczne pozyskiwanie tak szerokiego zakresu danych osobowych, jaki znajduje się w dowodzie osobistym. Żeby móc legalnie przetwarzać dane osobowe tzw. zwykłe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL), należy spełnić przynajmniej jedną z pięciu przesłanek, wymienionych w art. 23 ust. 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926). Istotny jest przy tym zakres danych, jakie się pozyskuje, co często uregulowane jest w innych niż ww. ustawa przepisach. Jeśli przepisy nie określają precyzyjnie, jakie dane osobowe ma prawo pozyskać konkretny podmiot, wówczas należy stosować tzw. zasadę adekwatności, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych – w jej myśl administrator powinien przetwarzać tylko dane niezbędne do zrealizowania celu, w jakim są zbierane. Potwierdzeniem konieczności stosowania tej zasady jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 grudnia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 917/2005), w którym Sąd stwierdził, iż adekwatność danych w stosunku do celu ich przetwarzania powinna być rozumiana jako równowaga pomiędzy uprawnieniem osoby...