Wakacje dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” minęły bardzo pracowicie – na ten czas przypadło podsumowanie dialogu nieformalnego z Komisją Europejską w sprawie programowania perspektywy 2021-2027 w zakresie Funduszu Spójności, za które odpowiedzialne było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Spotkanie plenarne poprzedziły spotkania grup roboczych mających na celu określenie zakresu i formy wsparcia oraz linii demarkacyjnej w poszczególnych obszarach. Przedstawiciele IGWP uczestniczyli czynnie w dwu spotkaniach, dotyczących OZE oraz adaptacji do zmian klimatu (nasze zainteresowanie było skierowane na tematykę zagospodarowania wód opadowych i roztopowych) i gospodarki wodno-ściekowej (gorącym tematem była sprawa zaopatrzenia w wodę pitną).

Efektem aktywnej postawy przedstawicieli Izby był fakt, że w trakcie dyskusji plenarnej 11 lipca w panelu dotyczącym CP 2 (celu polityki 2 – „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowaniu się do zmian klimatu oraz zapobieganiu ryzyku i zarządzania ryzykiem”) jako przykład została wymieniona produkcja energii elektrycznej z biogazu pochodzącego z osadów ściekowych.

Ochrona przed zmianami klimatu

W sierpniu odbywały się też spotkania organizowane przez MIiR, na których doprecyzowano demarkację poszczególnych obszarów. I tu uwaga – możemy się spodziewać, że finansowanie zadań naszej branży będzie odbywało się z różnych obszarów i dlatego czeka nas szersza i...