Tryby udzielania zamówień publicznych stanowią jedną z głównych kwestii regulowanych zarówno w dotychczasowej ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 1 P.z.p.), jak i w Ustawie z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 1 pkt 5 nowego P.z.p.). Wraz z wejściem w życie nowego P.z.p., tj. 1 stycznia 2021 r., kwestie proceduralne ulegną zmianie.

Zgodnie z zapowiedziami, przedstawionymi w czerwcu 2018 r. w ramach koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, zmianie uległy kwestie proceduralne, w tym dotyczące trybów udzielania zamówień. Ustawodawca zdecydował się m.in. na redukcję katalogu trybów, w jakich będą mogły zostać udzielone zamówienia o wartości krajowej.

Ograniczenie liczby trybów

Aktualna lista trybów, w jakich możliwe jest udzielanie zamówień o wartości krajowej, obejmuje dziewięć pozycji. Są to:

przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna,

przy czym pierwsze z dwóch są trybami podstawowymi (art. 10 ust. 1 P.z.p.), a pozostałe pozostają trybami szczególnymi, których zastosowanie dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji zaktualizowania się wyszczególnionych w ustawie przesłanek. Po nowelizacji liczba pozycji na liście trybów zostanie ograniczona do czterech:

trybu podstawowego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki.

Dopuszczalność zastosowania jednego z trybów szczególnych (a więc innych niż tryb podstawowy) nadal warunkowana będzie ziszczeniem się co najmniej jednej z przesłanek ustawowych.                    

Powyższe ukazuje...