Po świątecznym wytchnieniu nadszedł czas na kolejne edycje konkursów i plebiscytów. Redakcja „Przeglądu Komunalnego” aktywnie uczestniczy w propagowaniu idei ochrony środowiska, organizując ogólnopolskie konkursy branżowe.

W kalendarz takich imprez corocznie wpisują się Konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, Nagroda Pracy Organicznej oraz Plebiscyt na Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast.

Konkurs o Puchar
Recyklingu
Od lat zachęcamy do segregowania odpadów w każdym polskim domu. Ekologiczne zagospodarowanie odpadów stało się ważnym problemem do rozwiązania na terenach zarówno małych gmin, jak i wielkich aglomeracji miejskich. Puchar Recyklingu jest symbolem dla wszystkich, którym zależy na rozsądnej gospodarce odpadami – dla instytucji wspierających, kierujących i nadzorujących działania wpływające na stan naszego środowiska naturalnego. Dlatego wszystkie jednostki, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, przekazują je do powtórnego wykorzystania oraz wpływają na poprawę świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa, zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. Mogą w nim uczestniczyć urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej oraz inne podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych. W Konkursie mogą wziąć udział także pozarządowe organizacje społeczne, w tym centra edukacji ekologicznej działające na rzecz edukacji w zakresie selektywnej zbiórki. Konkurs organizowany jest w siedmiu kategoriach: „Szklana Statuetka” – zbiórka stłuczki szklanej, „Srebrna Puszka” – zbiórka puszek aluminiowych, „Lider Zbiórki Tworzyw” – zbiórka tworzyw sztucznych, „Złota Bela Makulatury” – zbiórka makulatury, „Zielona Bateria” – zbiórka zużytych baterii oraz „Edukacja Ekologiczna” – obejmująca jedną lub wszystkie z powyższych kategorii. W tym roku Konkurs został rozszerzony o nową kategorię pod nazwą „Zielony Kontakt”, organizowaną wspólnie z Organizacją Odzysku ElektroEko – zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Staramy się, aby formuła Konkursu zmieniała się, dlatego planujemy kolejne modyfikacje w regulaminie. Do końca stycznia br. potrwają konsultacje związane z wprowadzeniem kolejnych zmian w dotychczas obowiązującym regulaminie.
Na zgłoszenia do VIII edycji czekamy tradycyjnie do końca sierpnia.

Nagroda Pracy Organicznej
Celem VI edycji Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki jest uhonorowanie osiągnięć osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, propagujących postawy promujące ochronę środowiska oraz dziennikarzy wyróżniających się rzetelnością i obiektywizmem w relacjonowaniu spraw ekologii w mediach. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla osób aktywnie działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, które rozpowszechniają i wdrażają przedsięwzięcia zmierzające do ochrony środowiska (samorządowców, przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli POE) oraz dla dziennikarzy, publicystów i zespołów redakcyjnych, promujących postawy ekologiczne, których publikacje w znacznym stopniu przyczyniają się do podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.
Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać instytucje, stowarzyszenia twórcze i zawodowe, izby branżowe, redakcje, firmy oraz członkowie Kapituły Nagrody. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października br.

Plebiscyt na Dyrektora Roku
Plebiscyt organizowany jest przy współpracy z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i ma na celu nagrodzenie osób szczególnie zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, dyrektorów/prezesów wyróżniających się w swojej pracy, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O zaszczytny tytuł Dyrektora Roku może ubiegać się dyrektor/prezes firmy, spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku dyrektora/prezesa firmy.
Plebiscyt przebiega w dwóch etapach. W pierwszym Kapituła powołana z grona dotychczasowych laureatów i organizatorów wyłania na podstawie kart zgłoszeń czterech nominowanych, spośród których – w drugim etapie – w drodze głosowania wybierany jest laureat.
O zwycięstwie i otrzymaniu tytułu decyduje największa liczba ważnie oddanych głosów.

Terminarz VIII edycji
  • do 31 sierpnia 2007 r. - nadsyłanie Deklaracji udziału,
  • do 14 września 2007 r. - nadsyłanie Szczegółowych formularzy zgłoszeń,
  • do 30 września 2007 r. - ocena formalna zgłoszeń konkursowych,
  • do 30 października 2007 r. - ocena merytoryczna zgłoszeń przez komisje, posiedzenie Kapituły, wyłonienie laureatów,
  • 20 listopada 2007 r. - finał Konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom.


  • Karty zgłoszenia przesyła się do Biura Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast do 6 czerwca 2007 r.
    Aktualne informacje, regulaminy oraz karty zgłoszenia publikowane są na stronie www.abrys.pl/konkursy.

    Romana Dziubalska