Wśród nowych resortów znalazło się, „wydzielone” z likwidowanego Ministerstwa Środowiska, Ministerstwo Klimatu, które najpewniej będzie odpowiedzialne także za gospodarkę odpadami. Jakie sprawy powinny być jak najszybciej uregulowane przez nowy resort?

Najpilniejszym z zadań jest wydanie w szybkim tempie rozporządzenia dotyczącego rozszerzonej – a jak mówią niektórzy – pełnej odpowiedzialności producentów. Przepisy muszą zostać wprowadzone do polskiego prawodawstwa do lipca 2020 r.

O realne i szybkie wdrożenie ROP od dłuższego czasu postuluje choćby Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, która podkreśla, że opakowania powinny, w znacznie szerszym niż dotąd zakresie, być poddawane recyklingowi. By to się udało, zbyt na swoje produkty muszą mieć również recyklerzy.

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast postuluje, żeby materiały przygotowywane po selektywnej zbiórce odpadów mogły być we właściwy i szybki sposób przetworzone, co wiąże się z koniecznością stworzenia ram prawnych właśnie dla rynku recyklerów. – Obecnie sytuacja jest taka, że zakłady magazynują tworzywa, a w mniejszym zakresie także makulaturę i szkło. Brak rynku recyklerów, szczególnie tworzyw sztucznych, powoduje, że nie ma gdzie magazynować odpadów, które, dodatkowo, kiedyś można było magazynować trzy lata, obecnie można to robić tylko przez rok – podkreśla Wojciech Janka, prezes KFDZOM.

Dla przetwarzających odpady i recyklerów ułatwienie stanowiłby również wymóg ekoprojektowania. Praktyka, znana choćby z krajów skandynawskich, jest...