Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi Wodę uznaje się za przydatną do spożycia, jeżeli spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne, a także dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne i radiologiczne oraz chemiczne, dotyczące dopuszczalnej zawartości chloru wolnego, sumy chloranów i chlorynów oraz ozonu. Po siedmiu miesiącach oczekiwania pod koniec marca br. Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi1. Poprzednie rozporządzenie, obowiązujące od listopada 2002 r.2, na mocy art. 5 ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw3 straciło ważność 17 sierpnia 2006 r. Nowy akt legislacyjny wprowadza szereg zmian lub innowacji, obejmujących przede wszystkim zakres obowiązywania rozporządzenia, wymagania jakościowe stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia, kontrolę wewnętrzną jakości wody prowadzoną przez przedsiębiorstwa wod-kan, kryteria orzecznictwa o przydatności wody do spożycia oraz zasady udzielania zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu, udzielanej przez państwowego inspektora sanitarnego odpowiedniego szczebla, wraz z obowiązkiem powiadamiania o takich przypadkach Komisji Europejskiej – jako organu opiniującego. Wymagania podstawowe i dodatkowe Wymagania jakościowe stawiane wodzie do spożycia, wyrażone najwyższymi dopuszczalnymi wartościami parametrów składu i stanu wody, podzielono na dwie grupy: podstawowe i dodatkowe. Podział ten znajduje odzwierciedlenie we wprowadzonych kryteriach orzecznictwa o przydatności do spożycia. W zakresie parametrów mikrobiologicznych...