W drugiej połowie 2015 r. weszło w życie szereg przepisów modyfikujących zasady i procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ są to liczne regulacje, dotyczące odrębnych zagadnień, zasadne jest omówienie najważniejszych zmian.

W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” zostały omówione zmiany dotyczące możliwości określania w planach miejscowych ustaleń dotyczących reklam oraz obiektów małej architektury i ogrodzeń, a także nowe zasady sporządzania studium uwarunkowań, w tym zwłaszcza w zakresie określania bilansu terenów przeznaczanych pod zabudowę. W niniejszym artykule zostanie pominięta jednak kwestia związana z programami rewitalizacji i związanymi z nimi zmianami przepisów, z uwagi na celowość osobnego omówienia tego zagadnienia.

Zmiany w aktach planistycznych

Ustawa krajobrazowa wprowadziła zmiany w zakresie uwzględniania w studium uwarunkowań oraz planie miejscowym szeroko rozumianych zagadnień związanych z ochroną krajobrazu. Zmiany te mają jednak głównie porządkujący charakter, nakazujący szczególne uwzględnianie krajobrazu kulturowego oraz ochrony krajobrazów priorytetowych wynikających z przyjętych audytów krajobrazowych. W tym ostatnim zakresie obowiązujące wymogi prawne będą mieć jednak zastosowanie dopiero z wejściem w życie audytów krajobrazowych. Przepisy te, w związku z wprowadzeniem ustawą krajobrazową, mają jednak zastosowanie do tych planów miejscowych, do których sporządzania przystąpiono po 11 września 2015 r.

Natomiast do wszystkich obecnie uchwalanych studiów uwarunkowań i planów miejscowych...