W ustawie o odpadach w marcu br. wprowadzono istotne zmiany będące odpowiedzią na zgłaszane już od pewnego czasu postulaty dotyczące restrykcyjnych reguł zagospodarowania azbestu, wynikających z Ustawy z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 3, poz. 20, ze zm.).

W świetle klauzuli zawartej w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest stanowiła dotąd bez wątpienia lex specialis w stosunku do jej postanowień.Reguła ta nie ulega zmianie. Zmienia się jednak zakres regulacji ustawy o odpadach. Wymaga to dodatkowych wyjaśnień. Azbest jest uznawany za tzw. substancję stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska. Jest to expressis verbis stwierdzone w ustawie P.o.ś. (art. 160). Sytuacja prawna użytkowników azbestu jest przy tym niemal identyczna jak w przypadku użytkowników innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – dotyczy to zwłaszcza PCB. Nie wdając się w szczegóły regulacji, można jednak zauważyć, że ustawa p.o.ś. formułuje jeden wspólny przepis – art. 162 ust. 9: „Sposób postępowania z eliminowanymi substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, a także instalacjami i urządzeniami, w których są lub były one wykorzystywane, określają przepisy ustawy o odpadach”. Tym samym mamy jednoznacznie wyjaśnioną sytuację. Decydujące o sposobach postępowania przepisy...