Nowe zasady kontroli w Prawie zamówień publicznych

Rozproszony i nieefektywny system kontroli zamówień publicznych stanowi jeden z zidentyfikowanych przez prawodawcę obszarów problemowych. Postawiona diagnoza dała asumpt do ustanowienia w nowym P.z.p. rozwiązań, które mają uchylić, a przynajmniej zniwelować, powyższe zjawisko.

Nowe rozwiązania prawne dotyczące kontroli w P.z.p. zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. i znajdą zastosowanie również względem zamówień udzielanych w oparciu o bieżące regulacje – za wyjątkiem kontroli wszczętych i niezakończonych przed wskazaną datą, w których zastosowanie znajdą rozwiązania aktualnie obowiązujące.

Spójność działań i stanowisk

Uzyskaniu większej koherentności działań i stanowisk kontrolnych służyć mają rozwiązania zarówno instytucjonalne, jak i instrumentalne. W pierwszym z zakreślonych zakresów należy wskazać na utworzenie przepisami nowego P.z.p. Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, będącego organem doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki, składającego się m.in. z przedstawiciela prezesa UZP, przedstawiciela prezesa UOKiK czy prezesa KIO (art. 495 ust. 1 nowego P.z.p.). Na prawach członka do udziału w pracach Komitetu zaproszeni zostaną przedstawiciele NIK-u oraz RIO (art. 495 ust. 2 nowego P.z.p.).

Katalog zadań Komitetu obejmuje m.in. monitorowanie i analizę działalności następujących organów kontroli: prezesa UZP, o których mowa w art. 6 Ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, z wyłączeniem prezesa Rady Ministrów,...