Znowelizowana ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przybliży polski akt prawny do unijnej dyrektywy. W ten sposób zostanie dokonana pełna transpozycja unijnego prawa na gruncie krajowym. Celem prowadzonej nowelizacji jest wprowadzenie niezbędnych zmian do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1, a przede wszystkim pełna transpozycja dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego2 oraz wypełnienia zapisów Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (KPGO 2010)3. Jednym z obowiązków zawartych w dyrektywie 2002/96/WE jest osiągnięcie przez państwa członkowskie do 31 grudnia 2006 r., a przez Polskę do 31 grudnia 2008 r., poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości 4 kg/mieszkańca/rok. Polska jak i Cypr i Malta mają ten termin przesunięty ze względu na tymczasową tzw. derogację (uchylenie) od obowiązków wynikających z dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego4. Wobec powyższego w KPGO 2010 zostało wyznaczone dla ministra środowiska zadanie przeprowadzenia w 2007 r. procesu legislacyjnego zmiany ustawy o zużytym sprzęcie w kierunku wprowadzenia poziomu zbierania wyrażonego jako odsetek masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek. Poziomy zbierania Dlatego też do ustawy wprowadza się upoważnienie dla ministra środowiska, działającego w porozumieniu ministrem gospodarki, do wydania rozporządzenia określającego poziomy zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Zakłada się, że rozporządzenie...