Nowe regulacje dotyczące rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług weszły w życie 12 grudnia 2017 r. Znowelizowane zostały ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawodawca swoją decyzję uzasadnił tym, że szeroki zakres zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przypisany dotychczas organom gminy, mógł stanowić przyczynę wystąpienia konfliktów interesów na linii gmina – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – odbiorca usługi. Tym samym, w ocenie ustawodawcy, spory pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług powinny być rozstrzygane przez odrębny podmiot. Autorzy niniejszego artykułu postarają się wyjaśnić, w jaki sposób takie spory będą rozwiązywane.  Nowy tryb rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług został oparty na modelu administracyjno-sądowym i w swej istocie przypomina znane już polskiemu porządkowi prawnemu postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji i poczty czy transportu kolejowego. Etap administracyjny Pierwszy etap omawianego trybu, a więc etap administracyjny, został uregulowany w nowym rozdziale ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Główną rolę na tym etapie będzie odgrywał nowy organ regulacyjny, tj. dyrektor regionalny zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, do którego obowiązków i kompetencji ma należeć m.in. właśnie rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Zgodnie z nowymi przepisami,...