Zarządzanie ryzykiem jest procesem, który ułatwia podejmowanie decyzji i realizację działań mających na celu zapewnienie stabilnych oraz bezpiecznych warunków funkcjonowania i przyszłego rozwoju. Wieloletnie doświadczenia wskazują na to, że w zaopatrzeniu w wodę do picia także przynosi ono wymierne korzyści. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) propaguje w swoich Wytycznych system WSP (plan bezpieczeństwa wody). Wspiera go także Komisja Europejska rewizją  dyrektywy 98/83/WE (DWD). Traktuje ona ocenę ryzyka jako zalecaną, a nie obowiązkową. Jednak jak w takiej sytuacji rozumieć zapis zał. II, mówiący, że państwa członkowskie zobowiązane są: „sprawdzać, czy istniejące środki kontroli ryzyka dla zdrowia ludzkiego w całym łańcuchu dostaw wody od zlewiska poprzez pobór, uzdatnianie i przechowywanie aż do dystrybucji funkcjonują skutecznie oraz czy woda w punkcie zgodności jest zdatna do użycia i czysta”. Sprawdzanie wymaga jednak wcześniejszego ustanowienia, a będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli zidentyfikuje się możliwe zdarzenia niepożądane oraz dokona się analizy i oceny ryzyka z nimi związanego. A to przecież nic innego niż zarządzanie ryzykiem, które w skali od ujęcia do kranu u konsumenta polega na ustanowieniu systemu multibarier, obejmującego: spójną ochronę zasobów wody, właściwe projektowanie, budowę i eksploatację systemu zaopatrzenia w wodę zgodnie z najwyższymi standardami, profesjonalne projektowanie, montaż i eksploatację instalacji domowych. Zarządzanie ryzykiem jest procesem uwzględniającym identyfikację i ocenę zagrożeń, ustalenie...