W polskich przepisach o ochronie gatunkowej pierwsza wzmianka o organizmach zaliczanych dziś do grzybów pojawiła się w Rozporządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 28 lutego 1957 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin.

Na listę roślin objętych ochroną częściową (chodziło o dziko rosnące gatunki roślin leczniczych i przemysłowych) wpisano porosty: płucnicę islandzką, granicznika płucnika oraz wszystkie gatunki rodzaju brodaczka – z zastrzeżeniem, że zbiór porostów nadrzewnych jest dopuszczalny tylko z drzew ściętych w normalnym trybie gospodarki leśnej.

W kolejnym rozporządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego – z 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin – na liście roślin podlegających ochronie całkowitej znalazło się dziesięć gatunków i grup gatunków grzybów, a na liście roślin podlegających ochronie częściowej powtórzono regulację dotyczącą porostów z poprzedniego rozporządzenia. Następne rozporządzenie – Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin – przyjęło już inną koncepcję.

I tak na listę roślin objętych ochroną ścisłą wprowadzono gatunki i grupy gatunków: grzybów (pozycje 92-102) i porostów (pozycje 103-111), na liście roślin podlegających ochronie częściowej pozostał jeden gatunek porostów (płucnica islandzka), ale dodano do niego wszystkie gatunki grzybów, z wyjątkiem objętych ochroną ścisłą, z tym wszakże zastrzeżeniem, że ograniczeń dotyczących...