W ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej sygnałów legislacyjnych na szczeblu prawa Unii Europejskiej oraz w obszarze negocjacji międzynarodowych w ramach UNFCCC. Świadczy to o zamiarze objęcia sektorów rolnictwa i leśnictwa konkretnymi zobowiązaniami z zakresu ochrony klimatu. Chociaż sektor LULUCF (ang. Land Use, Land Use Change and Forestry, działalności związane z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów oraz leśnictwem) nie został jeszcze ujęty w unijnych celach redukcji emisji do 2020 r., to jest on częściowo uwzględniany w zobowiązaniach Unii w ramach protokołu z Kioto, zgodnie z decyzją Rady 2002/358/WE.   Dotychczasowy brak ujęcia rolnictwa i leśnictwa w pakiecie energetyczno-klimatycznym wynikał z dostrzeżonych mankamentów zasad rozliczania emisji oraz pochłaniania gazów cieplarnianych w tych sektorach.   Dotychczasowy brak ujęcia rolnictwa i leśnictwa w pakiecie energetyczno-klimatycznym wynikał z dostrzeżonych mankamentów zasad rozliczania emisji oraz pochłaniania gazów cieplarnianych w tych sektorach.   Jednakże w Durbanie, w...