Zarządzanie zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, realizacja inwestycji minimalizujących wpływ zakładu na środowisko oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań z zakresu edukacji ekologicznej to tylko niektóre inicjatywy, którymi może pochwalić się International Paper – Kwidzyn. Cała produkcja papieru realizowana jest przy zachowaniu maksymalnej troski o ochronę środowiska naturalnego. Zobowiązania środowiskowe firmy zapisane są w „Karcie środowiskowej”. Zdeklarowano w niej m.in. przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, szkolenie pracowników i nakładanie na nich odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące ochrony środowiska, priorytetowe traktowanie kwestii środowiskowych podczas codziennej działalności oraz planowania nowych działań, a także rozsądne zarządzanie zasobami naturalnymi, zwłaszcza poprzez wdrażanie zrównoważonych praktyk w zakresie gospodarki leśnej.   Zakład International Paper – Kwidzyn działa w przemyśle celulozowo papierniczym, który zalicza się do gałęzi przemysłu ciężkiego. W związku z tym nieunikniony jest wpływ na środowisko naturalne, a podstawowy cel zakładu i wszystkich jego pracowników stanowi minimalizowanie tego niekorzystnego oddziaływania. Firma zrealizowała liczne inwestycje w celu zmniejszenia emisji do powietrza. Zainstalowano wysoko sprawne elektrofiltry na kotłach energetycznych, wdrożono odpowiedzialną gospodarkę wodną oraz wyeliminowano chlor z procesu produkcji. W ramach gospodarki wodnej zakład prowadzi monitoring oraz działania korekcyjne zużycia wody i emisji zanieczyszczeń w ściekach, a także powtórnie wykorzystuje wody pochłodniczne w procesach technologicznych. Ponadto, mając...