Od miasta tradycyjnego do inteligentnego

Wdrożenie idei miasta inteligentnego ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie efektywności zarządzania miastem, podniesienie jakości świadczenia usług oraz wzrost konkurencyjności. Aby tak się stało, miasta muszą zmienić swój model funkcjonowania z tradycyjnego na zintegrowany.

Czym charakteryzuje się tradycyjny model miasta? Przede wszystkim wysoką silosowością – poszczególne komórki organizacyjne czy spółki miejskie działają w sposób niezintegrowany. Każda komórka osobno zajmuje się obsługą klienta, gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i technologii. Co gorsza, często w niewielkim stopniu są skoncentrowane na potrzebach mieszkańców.

W kierunku usług zintegrowanych

W miastach takich mamy do czynienia z brakiem lub niską interoperacyjnością systemów i usług, a co za tym idzie – niską efektywnością działania. Poszczególne jednostki w niewielkim stopniu współpracują ze sobą, a miasto jako organizacja jest zamknięte na innowacje. To wszystko skutkuje brakiem możliwości wprowadzania szybkich zmian i podejmowania wyzwań rozwojowych. Tradycyjny model funkcjonowania miasta przedstawia rys. 1.

 

Rys. 1 Tradycyjny model funkcjonowania miasta. Źródło: Opracowanie własne na podstawie BSI PAS 181:2014

 

Miasta inteligentne dążą do zintegrowanego modelu funkcjonowania. W modelu takim usługi miejskie koncentrują się wokół podnoszenia jakości życia mieszkańców. Zarządzanie usługami, zarządzanie bieżącą działalnością oraz zarządzanie technologią i zasobami cyfrowymi jest zintegrowane. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki uwolnieniu danych...