Świadomość ekologiczna w naszym kraju stopniowo rośnie. Promocji działań z zakresu sozologii służą m.in. konkursy związane z różnymi aspektami gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Nagrody uzyskane w konkursach mobilizują m.in. do dalszego inwestowania w ochronę środowiska, a promowanie tą drogą obywatelskich postaw proekologicznych jest nie mniej ważne niż wdrażanie przyjaznych
środowisku technologii.
W nadchodzącym 2007 r. uzyskamy bez wątpienia nowe rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne i - co najważniejsze - także finansowe. Instrumentem finansowym, będącym odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie samorządów na kapitał pożyczkowy, są obligacje komunalne. Jednym z pionierów i liderów wśród banków - organizatorów emisji obligacji komunalnych jest BOŚ. Jego nowa strategia zakłada także wspomaganie samorządów w przygotowaniu projektów o finansowanie do Unii Europejskiej. Wspierane będą głównie te instytucje, które swoją przyszłość wiążą z działalnością na rzecz rozwoju rynku ochrony środowiska.
Przewidywać należy także pojawienie się w 2007 r. nowych regulacji prawnych dotyczących np. handlu emisjami. Na nasz kraj nałożono obowiązek ograniczenia do 2012 r. emisji gazów cieplarnianych o 6%, przy czym za punkt odniesienia przyjęto ok. 500 mln t gazów cieplarnianych - poziom z 1988 r. Pułap dopuszczalny w 2012 r. przekracza 400 mln t, podczas gdy już obecnie, za sprawą systematycznego wprowadzania przez krajowy przemysł technologii służących ochronie atmosfery, poziom emisji wynosi ok. 300 mln t. Oznacza to, że Polska wykazuje się dziś "oszczędnością" w emisji rzędu 100 mln t gazów cieplarnianych. Ta nadwyżka może być wykorzystana do dalszego rozwoju gospodarczego kraju, a jej część może być przedmiotem obrotu na rynkach międzynarodowych. Wiele krajów ma bowiem trudności z wywiązaniem się z zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto.
W numerze przedstawiamy szereg informacji, m.in. na temat przepisów prawnych związanych z gospodarką odpadami. Także "Zeszyty Komunalne" w całości poświęcone są problematyce odpadowej, prezentując zagadnienie modernizacji i rekultywacji składowisk (warto dodać, że w ramach prezentu gwiazdkowego ich objętość w niniejszym wydaniu została podwojona). Warto zapoznać się też z problematyką finansową, zwłaszcza z zagadnieniami kształtowania się cen wody i ścieków oraz kosztami postępowania odwoławczego. Czytelnikom interesującym się problemami zarządzania polecam artykuł na temat umów o zamówienia publiczne.

Krzysztof Kasprzak
przewodniczący Rady Programowej