Równo przed rokiem w „Zeszytach Komunalnych” („Przegląd Komunalny” 3/2007) podjęto temat budowania akceptacji społecznej dla realizacji projektów termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK). Przy tej okazji wskazywano na pewną etapowość tego procesu i na konieczność rozładowywania potencjalnych konfliktów na „kilku różnych poziomach społecznych”. Duże znaczenie ma tu praca informacyjna, która
musi rozładować lub co najmniej załagodzić pojawiające się konflikty koncepcji, technologii, lokalizacji i wspólnoty.
Bezpieczna praca instalacji TPOK oznacza, że zapewnione jest ekologiczne bezpieczeństwo przy rozwiązywaniu ważnego problemu – wykorzystaniu i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych. Trzeba jednak otwarcie powiedzieć, iż wdrażaniu technologii TPOK, nawet w jej najbardziej współczesnym, nowoczesnym i eksploatacyjnie sprawdzonym wydaniu, towarzyszą obawy przed niekontrolowanymi skutkami jej zastosowania. W świadomości społecznej pojawiać się może poczucie zagrożenia, którego źródłem jest ta, w naszych warunkach jeszcze nie dość dobrze znana, technologia i techniki, przy pomocy których jest ona realizowana. Trudno przecież, w ramach pracy informacyjnej, wywozić wszystkich do obrosłego już niemal legendą Wiednia.
„Zeszyt” ten ma na celu przyczynienie się, choćby w niewielkim stopniu, do lepszego nasycenia społeczeństwa pozytywną informacją na temat technicznych sposobów i środków, jakie stosuje się w instalacjach TPOK, a więc tego, co nas w Polsce czeka. Przedstawione tu artykuły należałoby więc potraktować jako jedno z działań wspomagających rozładowanie „konfliktu technologii”. Zaprezentowane artykuły mają przekonać, że opisywana technika jest bezpieczna, a „straszenie” spalarniami jest czymś podobnym do straszenia małych dzieci ciemnym pokojem, do którego wystarczy wejść i włączyć światło, aby przekonać się, że z tymi strachami to duża mistyfikacja.
Materiał przedstawiony w trzech kolejnych artykułach nie obejmuje wszystkich technologicznych segmentów instalacji TPOK i nie porusza wielu kwestii związanych z zapewnianiem ich bezpiecznego funkcjonowania. Dlatego do tematu jeszcze wrócimy, choćby po to, by omówić podobne kwestie w pozostałych segmentach technologicznych.
Układ treści podporządkowany jest w całości motywowi przewodniemu, którym jest bezpieczeństwo ekologiczne instalacji TPOK. Natomiast ze względu na potrzebę prowadzenia dialogu ze stroną społeczną wiadomości zawarte w opracowaniu przekazano za pomocą języka zrozumiałego dla wszystkich jego uczestników, bez nadmiaru treści analitycznych.

dr inż. Henryk Skowron
Inżynierskie Biuro Konsultingowe, Gliwice
skróty od redakcji