W kontekście obowiązków, które samorządy muszą wykonać do końca 2020 r., można postawić pytanie, czy gmina jest posiadaczem odpadów. Nowa – a w zasadzie znowelizowana – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera art. 3b, który skłania do rozlicznych rozważań.

Jak wynika z art. 3b ust. 1, do 31 grudnia 2020 r. gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Dodatkowo ust. 2 tego artykułu mówi, że to minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: ·        poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1, ·        sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę.   Czy gmina jest posiadaczem? Po pierwsze, zgodnie z logiką całego systemu regulacji, obowiązkami w zakresie gospodarowania odpadami powinni być obciążeni tzw. posiadacze odpadów. Dotyczy to zwłaszcza tych obowiązków, których realizacja wymaga możliwości władania...