Z początkiem roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, które zakazują składowania określonych rodzajów odpadów o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg. Zrodziły one wiele problemów w funkcjonowaniu zakładów zagospodarowania odpadów. Czy narastające problemy nie są sygnałem do rozważenia zmiany nietrafionych regulacji?

Od 1 stycznia br. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (DzU z 2015 r. poz. 1277). Wysokokaloryczne odpady (powyżej 6 MJ/kg) o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14 i 19 12 12 oraz z grupy 20, których nie wolno składować, zostały wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Przepis ten ma zwiększyć efektywność prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła”, a także przetwarzania odpadów w instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, by zmniejszyć ilości wytworzonej frakcji nadsitowej.

Wysokokaloryczny problem Według oficjalnych danych, w Polsce wytwarzanych jest ok. 10-12 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Większość z nich, w formie zmieszanej, jest dostarczana do zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), z których powstaje niewielka ilość odpadów przekazywanych do recyklingu (średnio 6,7%), stabilizat (20-30%, kod 19 05 99) oraz frakcja lekka i ciężka o kodzie 19 12 12 (30-45%). Odpady z grupy 20 oraz o kodzie 19 12 12, a także wytworzone z nich...