W zakresie odpadów opakowaniowych w 2006 r. pojawiały się istotne wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do znowelizowanych w 2005 r. przepisów zawartych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU nr 63, poz. 639). Ze względu na ilość nowelizacji przepisy tej ustawy stawały się coraz mniej przejrzyste, co spowodowało, iż ich interpretacją wielokrotnie zajmowało się Ministerstwo Środowiska. Poniżej przedstawiona jest kompilacja wybranych wątpliwości, które znalazły swoje odzwierciedlenie również w urzędowych interpretacjach. Rozbieżności pomiędzy poziomami odzysku i recyklingu Wątpliwości w praktyce pojawiły się przede wszystkim w związku z istnieniem rozbieżności pomiędzy poziomami odzysku i recyklingu, wskazanymi w znowelizowanym (na mocy ustawy z 21 stycznia 2005 r.) załączniku 4 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców a przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DzU nr 103, poz. 872), określającymi te poziomy do 31 stycznia 2006 r. i do 31 stycznia 2007 r. Rozbieżności te dotyczyły poziomów recyklingu opakowań ze szkła oraz poziomów odzysku i recyklingu odpadów ogniw i baterii galwanicznych. W tej sprawie na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska zostało opublikowane pismo z 20 stycznia 2006 r. (PEie-023-OP-215/05). W ocenie Ministerstwa Środowiska nie zachodzi bezwzględna konieczność...